top of page

Sutartis dėl teisinių paslaugų
Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

1. SUTARTIS

1.1. Šios bendrosios paslaugų teikimo sąlygos („Bendrosios sąlygos“) kartu su specialiosiomis sąlygomis („Specialiosios sąlygos“), kai jos sudaromos, sudaro sutartį dėl teisinių paslaugų  („Sutartis”) tarp Advokatų profesinės bendrijos „Zaleckas Partners“, juridinio asmens kodas 306111117 („Kontora“) ir Kliento (bet kuris asmuo, kuris naudojasi paslaugomis ir yra Sutarties šalimi).

1.2. Specialiosios sąlygos turi viršenybę šių Bendrųjų sąlygų atžvilgiu. Klientas laikomas sutikęs su Bendrosiomis sąlygomis, kai pasirašo arba bet kokiu kitu būdu (pvz., el. paštu) patvirtina Specialiąsias sąlygas, arba kai naudojasi Kontoros paslaugomis pasirašęs (patvirtinęs) samdymo laišką ar Kontoros teisinių paslaugų teikimo pasiūlymą, arba bet kokiu kitu būdu pateikė nurodymą suteikti paslaugas.

2. PASLAUGOS IR KLIENTO PAVEDIMAI

2.1. Kontora yra Kliento patarėjas ir atstovas teisiniais klausimais. Teisinės paslaugos teikiamos Klientui pageidaujant ir jo pavedimu arba Kontoros iniciatyva, jeigu yra gautas Kliento sutikimas.

2.2. Kontoros teikiamos paslaugos apima teisės konsultacijų teikimą, teisinę reikšmę turinčių dokumentų  rengimą, atstovavimą Klientui teisės klausimais valstybės ir kitose institucijose bei palaikant teisinius ryšius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, įskaitant Kliento dokumentų sudarymą ir pasirašymą. Kontora teikia tik teisines konsultacijas ir neteikia patarimų dėl komercinių ar finansinių sprendimų, taip pat neteikia konsultacijų vertinimo, apskaitos ar mokesčių klausimais (išskyrus atvejus, kai Kontora ir Klientas raštu susitaria kitaip).

2.3. Teisinės paslaugos teikiamos ir su Klientu gali būti bendraujama žodžiu susitikimo metu, telefonu arba raštu laiškais ar elektroniniu paštu bei kitomis technologinėmis priemonėmis. Klientas supranta riziką, susijusią su komunikacija elektroniniais kanalais: žinutės gali vėluoti ar dingti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista, ištrinta ar atskleista tretiesiems asmenims. Kontora nėra atsakinga už rizikas, susijusias su elektronine komunikacija skaitmeniniu būdu formatuota informacija, su sąlyga, kad ėmėsi visų protingų priemonių tam, kad būtų išvengta tokių nutikimų.

2.4. Klientas operatyviai ir laiku teiks Kontorai išsamią ir tikslią informaciją, reikalingą teisinių paslaugų teikimui. Klientas pateiks dokumentus ir nurodymus, reikalingus pavedimo vykdymui bei pagal poreikį bendradarbiaus su Kontora. Bet kuriuo atveju, Kontora laikys, kad iš Kliento gauta informacija ir dokumentai yra išsamūs ir teisingi.

2.5. Kontora laikys, kad visi Kliento vadovai, darbuotojai ar atstovai, kurie duoda Kontorai pavedimus, yra įgalioti tai daryti ir kad Kontora gali vykdyti jų pavedimus (įskaitant žodinius).

2.6. Jei nesusitarta kitaip, įvykdžius Kliento pavedimą, Kontora neįsipareigoja atnaujinti ar papildyti jokių suteiktų konsultacijų, dokumentų ar kitos medžiagos, sukurtos teikiant teisines paslaugas,  dėl teisės aktų, teismų praktikos ar faktinių aplinkybių pasikeitimo, ar dėl kitų priežasčių.

2.7. Susitarimas dėl teisinių paslaugų teikimo tarp kliento ir Kontoros, bet ne su kuriuo nors Kontoroje dirbančiu ar su ja susijusiu fiziniu asmeniu. Kliento pavedimai yra pavedimai Kontorai, bet ne Kontoroje dirbančiam ar su ja susijusiam fiziniam asmeniui, net ir tuo atveju, jeigu buvo siekiama, kad tam tikrą darbą atliktų konkretus fizinis asmuo.

2.8. Mūsų teisininkų, teikiančių teisines paslaugas, sąrašas pateiktas www.zaleckas.com. Visiems mūsų partneriams ir mums dirbantiems ar mūsų samdomiems asmenims (įskaitant partnerius, buvusius partnerius, darbuotojus, asocijuotus ir kitus teisininkus, „neetatinius“ teisininkus, pagal subrangos ar panašią sutartį samdomus teisininkus vienam ar keliems pavedimams) yra taikomos šios sąlygos, įskaitant 7 skyriuje numatytą atsakomybės ribojimą.

2.9. Kontora, gavusi Kliento pavedimą arba prašymą teikti teisines paslaugas, gali atsisakyti suteikti Klientui teisinę paslaugą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo pavedimo arba prašymo gavimo dienos, informuodama Klientą apie savo atsisakymą.

2.10. Kontora ir jos asocijuoti biurai kitose jurisdikcijose (jeigu tokių yra) yra teisinių paslaugų teikėjai daugybei klientų įvairiose industrijose, ir Klientui suprantama, jog Kontora ar jos asocijuoti biurai kitose jurisdikcijose gali būti teikę, teikia ar ateityje teiks paslaugas kitiems klientams, kurių interesai potencialiai nesutampa su Kliento interesais. Kontoros įsipareigojimai vengti tiesioginio interesų konflikto taikomi tik kiekvieno konkretaus Kliento darbo ar projekto atžvilgiu konkrečioje vienoje jurisdikcijoje, kaip numatyta vietos Advokatūros taisyklėse, šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir netaikomi jai pasibaigus.

2.11. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Kontoros, vykdant Kliento pavedimą, sukurtus intelektinės nuosavybės objektus priklauso Kontorai.

2.12. Pasibaigus pavedimo vykdymui, Kontora turi teisę saugoti ir kaupti visus atitinkamus su pavedimu susijusius dokumentus ir darbo rezultatus tokį laikotarpį, kuris Kontoros manymu yra tinkamas, tačiau jokiu būdu ne trumpiau nei to reikalauja profesinio elgesio ar kitos taisyklės, ar taikomi įstatymai. Kontora turi teisę saugoti ir kaupti dokumentus ir darbo rezultatus skaitmenine arba popierine forma.

2.13. Kontora neprivalo saugoti ar kaupti dokumentų originalų, kuriuos Kontorai perdavė Klientas ar kuri nors trečioji šalis. Kontora turi teisę perduoti Klientui dokumentų originalus bet kuriuo metu, kuris Kontoros manymu yra tinkamas, o Klientas privalo juos priimti.

 

3. UŽMOKESTIS UŽ TEISINES PASLAUGAS IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Užmokestis už Kontoros pagal šią Sutartį teikiamas teisines paslaugas nustatomas atsižvelgiant į darbo pobūdį, sudėtingumą, apimtį, teisinių paslaugų teikimo grafiką bei kitas reikšmingas aplinkybes.

3.2. Visos teisinės paslaugos, įskaitant teisines konsultacijas ir paslaugas, suteiktas susitikimų metu, telefonu, elektroniniu paštu bei kitas profesionalias paslaugas, yra mokamos, jei šalys nesusitaria kitaip.

3.3. Jeigu nesusitarta kitaip, Klientas įsipareigoja sumokėti Kontorai užmokestį už kiekvieną teisinių paslaugų teikimo valandą. Teisinių paslaugų teikimo laikas fiksuojamas 15 minučių intervalais. Klientas įsipareigoja mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM), jei šis mokestis nurodytas Kontoros išrašytose sąskaitose.

3.4. Išankstiniai potencialaus atlyginimo biudžetai nustatomi atsižvelgiant į tuo metu turimą informaciją ir yra tik orientaciniai ir negali būti laikomi Kontoros sutikimu su fiksuoto dydžio atlyginimu arba atlyginimo viršutine kainos riba. Kontora pasilieka teisę peržiūrėti potencialaus  atlyginimo įverčius (sąmatas, biudžetus) priklausomai nuo pavedimo vykdymo eigos, taip pat kai pavedimo vykdymo grafikas, darbo kiekis ar dalykas (apimtis) viršija pradines prognozes, arba pirminė informacija ar pirminės prielaidos keičiasi arba praranda reikšmę.

3.5. Už Kontoros ir jos personalo narių kelionės, laukimo ir kitą laiką, kurio metu teisinės paslaugos neteikiamos, tačiau kuris sugaištamas Kliento pavedimo vykdymui ne Kontoros darbo vietos patalpose, Klientas įsipareigoja mokėti pagal taikomus valandinius įkainius.

3.6. Visos kelionių bei administracinės išlaidos, susijusios su teisinių paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant, kelionių, vertimo, pašto, dokumentų tvarkymo ir įforminimo, telefoninių pokalbių, informacijos surinkimo, dokumentų kopijavimo ir teismo išlaidas, notaro atlyginimą ir valstybės ar savivaldybės rinkliavas, yra papildomai pridedamos prie užmokesčio už teisines paslaugas.

3.7. Sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašomos Klientui kiekvieną mėnesį arba pabaigus konkretaus pavedimo vykdymą, priklausomai nuo to, kas įvyksta greičiau. Klientas privalo apmokėti sąskaitas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Mokėjimas laikomas atliktu, kai pinigai įskaitomi į Kontoros nurodytą banko sąskaitą. Kontora siunčia sąskaitas elektronine forma (pvz., PDF, Word arba Excel formatais) (be fizinio parašo) Specialiosiose sąlygose ar kitu Kliento nurodytu el. pašto adresu. Kontora pasilieka teisę tretiesiems paslaugų teikėjams perduoti finansinės apskaitos vedimą, taip pat sąskaitų išrašymą ir išsiuntimą.

3.8. Pastabos ar pretenzijos dėl Kontoros atliktų darbų apimties ar kokybės turi būti pateiktos el. paštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo paslaugos suteikimo, o dėl pateiktos sąskaitos ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sąskaitos pateikimo dienos. Pasibaigus šiems laikotarpiams laikoma, kad paslaugos suteiktos tinkamai ir sąskaita teisinga.

3.9. Jei Klientas laiku neatlieka mokėjimų pagal pateiktą sąskaitą, Kontora turi teisę reikalauti palūkanų. Palūkanos yra lygios 0,03% nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tokiu atveju Kontora taip pat turi teisę nutraukti ar sustabdyti teisinių paslaugų  teikimą ir pareikalauti sumokėti už visas iki tol suteiktas paslaugas ar nutraukti Sutartį. Kontora taip pat pasilieka teisę sulaikyti bet kokios medžiagos, paruoštos vykdant Kliento pavedimą, perdavimą Klientui iki tol, kol bus sumokėtos visos pradelstos sumos. Teisinių paslaugų  ar Sutarties nutraukimo faktas neatleidžia Kliento nuo jo neįvykdytų įsipareigojimų tolesnio vykdymo. Kontora taip pat gali pradėti skolos išieškojimo procedūras ar perleisti reikalavimo teisę į skolą trečiajam asmeniui.

3.10. Tam tikrais atvejais, prieš pradedant teikti teisines paslaugas, Klientas turės atlikti išankstinį mokėjimą.

3.11. Kontora turi teisę vienašališkai pakeisti valandinį įkainį. Tokiu atveju Kontora turi informuoti Klientą ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki naujo valandinio įkainio įsigaliojimo. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu naujas valandinis įkainis nėra priimtinas Klientui.

3.12. Visi mokėjimai atliekami eurais į Kontoros nurodytą banko sąskaitą. Visi bankų, valiutos konvertavimo, mokėjimo pavedimo ir kiti mokesčiai yra padengiamo Kliento.

 

4.   KONFIDENCIALUMAS

4.1. Klientas neturi teisės platinti, kopijuoti platinimo tikslais ar kitaip atskleisti iš Kontoros gautos informacijos turinio trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Kontoros sutikimo.

4.2. Kontora neturi teisės atskleisti trečiajai šaliai iš Kliento gautos informacijos, susijusios su Klientu, jeigu minėta informacija yra specialiai pažymėta kaip konfidenciali arba Klientas raštu patvirtina, kad minėta informacija yra konfidenciali, išskyrus atvejus, kai Klientas leido ją atskleisti, informacija jau yra viešai prieinama,  informacija yra atskleidžiama Kontoros personalui, tretiesiems asmenims, įtrauktiems į procesus, kurie yra susiję su Kontoros paslaugomis (pavyzdžiui, bankams, notarams, vertėjams ir pan.), informacija yra atskleidžiama kitiems išoriniams Kliento konsultantams, kurie dirba prie tos pačios Kliento užduoties arba informacijos atskleidimas yra privalomas pagal taikytinus imperatyvių teisės aktų reikalavimus ar advokatų profesinės veiklos taisykles.

 

5.  PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA, SANKCIJOS

5.1. Klientas pripažįsta, kad jam yra žinoma, jog visi advokatai ir teisininkai, kaip profesionalūs konsultantai, privalo laikytis galiojančių reikalavimų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei sankcijų, ir kad Kontora privalo informuoti atitinkamas institucijas apie tam tikras operacijas grynaisiais pinigais ar galimai su pinigų plovimu susijusias operacijas. Jeigu Kontora privalės pranešti apie galimą pinigų plovimą vykdydama Kliento pavedimą, Kontora gali negalėti informuoti Kliento apie tai, kad buvo pranešta atitinkamoms institucijoms ir dėl kokių priežasčių. Tam, kad įvykdytų įstatymų reikalavimus, Kontora turi gauti iš Kliento jo tapatybės įrodymus per praktiškai tam reikalingą laikotarpį. Dėl to, Klientas įsipareigoja Kontoros prašymu pateikti dokumentus, kurių pagrindu Kontora galėtų patikrinti Kliento ar Kliento atstovo tapatybę ir adresą bei gauti kitą įstatymų reikalaujamą informaciją. Klientas taip pat pripažįsta, kad Kontora gali perduoti atitinkamą informaciją kredito įstaigoms ir kitoms institucijoms, jeigu jos paprašo šios informacijos atlikdamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ar kitus įstatymų numatytus patikrinimus.

 

6. DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Klientas yra informuojamas, kad Sutarties vykdymo, teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo ir teisėto intereso pagrindu, Kontora, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Kliento, Kliento atstovų ir kitų asmenų, kurie susiję su Kliento pavedimu, asmens duomenis tinkamų teisinių paslaugų suteikimo tikslu. Teisinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami teismams, valstybės institucijoms, paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims, kai tai yra būtina Kontoros įsipareigojimams, kylantiems iš šios Sutarties ar teisės aktų, vykdyti.

6.2. Klientas patvirtina, jog yra informuotas, kad turi teisę: prašyti, kad Kontora leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi sutikimo arba teisėti interesu pagrindu); taip pat, tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.3. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi iki šios Sutarties galiojimo pabaigos arba ilgiau, jei tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

6.4. Klientas supranta, jog jam nepateikus kai kurių savo asmens duomenų, Kontora negalės teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti teisinių paslaugų visa apimtimi.

6.5. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti mūsų tinklapyje www.zaleckas.com paskelbtame Privatumo pranešime.

 

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Kontora atsako pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą už Kliento patirtą žalą dėl Kontoros neteisėtų veiksmų teikiant teisines paslaugas. Kontoros kaltė yra būtinoji atsakomybės sąlyga.

7.2. Kontoros civilinė atsakomybė, susijusi su teisinių paslaugų teikimu, negali viršyti dvigubos užmokesčio už teisines paslaugas sumos, kurią Klientas sumokėjo už teisines paslaugas, suteiktas konkrečioje byloje arba pagal konkretų pavedimą. Bet kuriuo atveju Kontora yra atsakinga tik už Kliento tiesioginius finansinius nuostolius, kuriuos Klientas patyrė vykdant pavedimą. Kontora neatsako tretiesiems asmenims už veiksmus Kliento vardu, už netiesioginius nuostolius, negautą pelną arba kitus nuostolius. Numatytas atsakomybės apribojimas netaikomas tais atvejais ir tokia apimtimi, kai atsakomybės apribojimas yra draudžiamas pagal taikomą teisę.

7.3. Ieškinio senaties terminas šalių pažeistoms teisėms apginti yra 1 (vieneri) metai.

7.4. Kontora neprisiima atsakomybės už Kliento pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei ar neišsamų informacijos atskleidimą.

7.5. Jeigu Kliento pavedimu ar jam sutikus Kontora teikia teisines paslaugas kartu su kitais asmenimis, Kontorai neatsiranda atsakomybė už Kliento patirtus nuostolius, žalą, kaštus ar išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su bet kokios trečiosios šalies veiksmais ar neveikimu.

 

8. VIEŠUMAS

8.1. Klientas sutinka, kad Kontora duotų nuorodą į Klientą kaip Kontoros klientą Kontoros veiklos aprašymuose, kai bus reikalinga ar rekomenduotina parodyti patirtį (pavyzdžiui, teikiant pasiūlymus dėl teisinių paslaugų, darant pristatymus ar prezentacijas potencialiems klientams,  potencialiems bendradarbiavimo partneriams (advokatų kontoroms), pateikiant informaciją teisinėms direktorijoms ar kitoms advokatų kontorų vertinimo įstaigoms ir pan.). Kontora turi teisę įvardinti Klientą ir pateikti trumpą pavedimo (projekto, bylos) aprašymą.

8.2. Klientas sutinka, kad pristatydamas savo patirtį reklaminėje / marketingo medžiagoje Kontora gali naudoti Kliento pavadinimą ir prekės ženklą ar logotipą.

8.3. Sandorių, bylų ir kitų pavedimų atvejais, kurie tapo vieši, Kontora turi teisę  paviešinti Kliento atstovavimo šiame pavedime faktą, kartu nurodydama Kontoros vaidmenį.

 

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Kontora turi teisę nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu, jeigu Klientas nebendradarbiauja, nėra tarpusavio pasitikėjimo, kyla įtarimas dėl pinigų plovimo, neatliekami mokėjimai arba dėl kitų pateisinamų priežasčių. Klientas taip pat turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį. Klientas privalo sumokėti Kontorai kainos dalį, proporcingą suteiktoms teisinėms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Kontora, norėdama įvykdyti Sutartį, patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą.

9.2. Jeigu paslaugos Klientui pagal šią Sutartį nėra teikiamos 6 (šešis) mėnesius ar ilgiau, tai ši Sutartis automatiškai (be papildomo šalių pranešimo viena kitai) nutrūksta suėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinių paslaugų suteikimo dienos, nebent šalys susitartų kitaip.

9.3. Kontora turi teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas.  Naujausią Bendrųjų sąlygų versiją Kontora paskelbs savo interneto tinklapyje www.zaleckas.com. Bendrųjų sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai Klientas duoda pirmąjį pavedimą po informavimo apie sąlygų pakeitimą.

9.4. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.5. Visi ginčai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, tokie ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo piniginė vertė yra mažiau kaip 50 000 EUR, bus sprendžiami teismuose ir šalys susitaria, kad teismo vieta bus Vilniuje, Lietuvos Respublikoje (teritorinis teismingumas), o ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo piniginė vertė bus 50 000 EUR arba daugiau, bus sprendžiami Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo taisykles. Arbitrų skaičius bus trys. Arbitražo vieta Vilnius, Lietuvos Respublika. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba.

Taikoma nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

bottom of page